POSUDKY

Viem pre Vás vypracovať znalecký posudok na rôzne stavby. Podľa typu stavby následne závisí aj cena a hlavne potrebné podklady, ktoré k vypracovaniu potrebujem.

K vypracovaniu znaleckého posudku na byt sú potrebné nasledujúce podklady. Rozlišuje sa ešte byt užívaný a byt rozostavaný, prípadne nebytový priestor.

BYT (NEBYTOVÝ PRIESTOR) V UŽÍVANÍ

Potrebné dokumenty:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku bytového domu. Poskytuje správca bytového domu alebo bytový podnik.
 • Pôdorys bytu, (resp. nebytového priestoru) (ak je k dispozícii). V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu.
 • Doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..)
ROZOSTAVANÝ BYT (NEBYTOVÝ PRIESTOR)

Potrebné dokumenty:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby – získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.)
 • Pôdorys bytu (nebytového priestoru). U novostavieb by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie.

K vypracovaniu znaleckého posudku na rodinný dom sú potrebné nasledujúce podklady. Rozlišuje sa ešte dom skolaudovaný a dom rozostavaný.

SKOLAUDOVANÁ STAVBA

Potrebné dokumenty:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy na pozemok na ktorých sa stavba nachádza. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku stavby (aj pre prístavby, nadstavby,..) – kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného.
 • Projektovú dokumentáciu. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím.
 • V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy je potrebný geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom.
PRE ROZOSTAVANÚ STAVBU

Potrebné dokumenty:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Overený geometrický plán. Vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom.

K vypracovaniu znaleckého posudku na pozemok sú potrebné nasledujúce podklady.

Pozemok

Potrebné dokumenty:

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra. U pozemkov evidovaných v registri E je potrebná kópia mapy určeného operátu.
 • Overený geometrický plán. Pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Územno-plánovacia informácia. Vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán – dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku.

Máte k posudku otázku?

Napíšte mi prosím ak máte k posudkom otázku, prípadne ak je Vaša nehnuteľnosť atypická, a nespadá ani do jednej kategórie.

Napíšte mi!